Działania

Kluczowymi dla procesu tworzenia rezultatów pracy intelektualnej tworzonych w ramach projektu będą następujące działania:

Podczas międzynarodowych spotkań projektowych będziemy nie tylko poznawali doświadczenia naszych przyjaciół z Hiszpanii i Niemiec. Spotkania posłużą wspólnej dyskusji dotyczącej merytoryki projektu. Podczas nich tworzone będą podwaliny rezultatów pracy intelektualnej. Ponadto nasze zebrania poświęcone będą ewaluacji kolejnych faz projektu, a zarazem jego zmienianiu, ulepszaniu - w taki sposób, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby grupy docelowej.

Międzynarodowe spotkania projektowe

Projekt „Integracja przez Inspiracje” ma być odpowiedzią na realne potrzeby grupy docelowej, a przede wszystkim młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Dlatego zaczniemy od rozpoznania zasobów, narzędzi, sposobów działania pracowników służb społecznych. O zdanie zapytamy także odbiorców wsparcia - samą młodzież. Obie grupy zaprosimy do udziału w badaniach jakościowych prowadzonych metodą FOCUS GROUP INTERVIEW.

Wybór metody nie jest przypadkowy. Badania fokusowe mają wiele wspólnego z edukacją pozaformalną.

    Metodę wyróżniają następujące zalety:
  • spontaniczność, naturalność - Zaprosimy Was do wspólnego stołu, Poznamy Was, Zapytamy o: Wasze doświadczenia, potrzeby dotyczące rozwoju zawodowego; poznamy Wasze profesjonalne opinie;
  • pozytywna stymulacja - Usiądziecie w grupie „kolegów po fachu”, profesjonalistów, w którzy w codziennej pracy napotykają na zbliżone problemy, bariery, stają przed podobnymi wyzwaniami. Wspólnie będziecie dyskutowa
  • wymieniać opinie, uczyć się i czerpać INSPIRACJE od siebie nawzajem
  • partnerska relację między badanym a moderatorem - nie będziecie Wzywani do odpowiedzi, a zachęcani do Wymiany doświadczeń, poglądów i opinii. Nie spotkacie się z ankieterem, a z moderatorem stymulującym twórczą i konstruktywną dyskusję

Każdy z bezpośrednich uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu poświęconym zastosowaniu narzędzi edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Szkolenia przeprowadzone zostaną w każdym z krajów partnerskich. Podczas szkoleń pracownicy służb społecznych poznają filozofię, założenia, metody, techniki, narzędzia pracy edukacji pozaformalnej. Nasze treningi prowadzone będą w zgodzie z jej najważniejszym przesłaniem „… pozwól mi wziąć udział - a zrozumiem”. Lokalni eksperci - trenerzy przygotują uczestników do praktycznego zastosowania rezultatów naszego projektu. W sposób ciekawy, innowacyjny, twórczy ZAINSPIRUJEMY Was, po to, byście mogli inspirować ludzi młodych.

Po zakończonych szkoleniach uczestnicy wezmą udział w dwóch wizytach studyjnych w krajach partnerów - Hiszpanii i Niemczech. Celem wizyt będzie wzajemna obserwacja pracy. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć w jaki sposób narzędzia edukacji pozaformalnej wykorzystywane są przez kolegów z krajów partnerskich. Ponadto wyjazdy zaowocują wymianą doświadczeń, poznaniem kontekstu kulturowego, lokalnych uwarunkowań wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stylu pracy i zwyczajów w krajach partnerskich. Wizyty będą okazją do nawiązania współpracy ze specjalistami nastawionymi na doskonalenie umiejętności, realizację własnych pasji i zainteresowań, odkrywanie nowych talentów i możliwości ich wykorzystania w działaniach skierowanych do osób potrzebujących wsparcia. Zakładamy, że dzięki nim uda nam się zbudować partnerskie relacje między uczestnikami, które staną się źródłem wzajemnych INSPIRACJI i motywacji do dalszej pracy.

W kolejnej fazie projektu zadaniem uczestników szkoleń oraz wizyt studyjnych będzie zastosowanie metod i narzędzi wypracowanych w ramach projektu w codziennej pracy z młodymi ludźmi. Pracownicy służb społecznych otrzymają gotowe scenariusze i konspekty zajęć grupowych oraz rozmów indywidualnych, za pomocą których będą INSPIROWAĆ a zarazem INTEGROWAĆ swoich podopiecznych. Zadaniem uczestników będzie także ewaluacja w/w narzędzi - ocena ich użyteczności i efektywności.

W ostatniej fazie projektu w każdym z krajów partnerskich zorganizujemy konferencje upowszechniające rezultaty „Integracji przez Inspiracje”. Nowymi metodami, narzędziami, sposobami pracy podzielimy się z przedstawicielami grupy docelowej, którzy nie mogli wziąć udziału we wszystkich działaniach projektowych a także z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi decydentami polityki społecznej oraz edukacji, ekspertami, przedstawicielami szeroko rozumianej kadry pracującej z młodzieżą. Program każdej konferencji obfitował będzie w różnorodne formy prezentacji rezultatów projektu: wykłady, dyskusje panelowe, zajęcia warsztatowe, relacje uczestników etapu szkoleń oraz testowania - studia przypadków. Konferencje będą jednym ze sposobów rozpowszechnienia efektów naszej dwuletniej pracy. Dzięki nim zamierzamy podtrzymać trwałość rezultatów - które będąc źródłem kolejnych INSPIRACJI w dalszej perspektywie zaowocują skuteczną INTEGRACJĄ ludzi młodych.

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.