Dlaczego? Cele projektu

Projekt „Integracja Przez Inspiracje.

Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej Europy - walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym młodzieży. Założenia Strategii Europa 2020 precyzyjnie wskazują krok priorytetowy na drodze do poprawy sytuacji młodych ludzi, którym jest zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki. Badania dowodzą, że istnieje kilka czynników mających wpływ na przedwczesne opuszczanie systemu edukacji formalnej: ubóstwo rodziny pochodzenia, brak pracy, niski kapitał kulturowy i społeczny najbliższego otoczenia, brak aspiracji edukacyjnych w środowisku wzrastania i zamieszkania ale także ograniczony dostęp do instytucji, które stanowią potencjalne źródło wsparcia.

Obok szkoły, placówkami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w proces wyrównywania szans młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym są publiczne instytucje pomocowe. Brak nowoczesnych standardów pracy, bariery instytucjonalne oraz ograniczony dostęp kadry w/w instytucji do szkoleń podnoszących kwalifikacje owocuje niedostosowaniem oferowanego wsparcia do współczesnych wymagań. W efekcie wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym sprowadza się wyłącznie do pomocy materialnej.

Cele projektu Integracja Przez Inspiracje

Doświadczenia organizacji zaangażowanych w opisywane partnerstwo projektowe wskazują, iż szansą na zwiększenie efektywności działań publicznych instytucji pomocowych w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży jest wykorzystanie metod edukacji pozaformalnej. Nauka przez praktykę i doświadczenie stanowi jedno z ważniejszych narzędzi rozbudzania w młodych ludziach poczucia samosterowności i odpowiedzialności za własne wybory zawodowe i edukacyjne.

Nasze cele

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozpowszechnienie stosowania metod edukacji pozaformalnej w publicznych instytucjach pomocowych.

    Cele szczegółowe projektu to:
  • Zwiększenie kompetencji zawodowych przedstawicieli zawodów społecznych z zakresu wykorzystywania pozaformalnych metod edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w okresie od 01.09.2015 do 01.09.2017.
  • Przygotowanie nowej formy wsparcia środowiskowego adresowanego do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez dostosowanie metod i technik stosowanych w edukacji pozaformalnej do uwarunkowań i praktyk publicznych instytucji pomocowych w okresie od 01.09.2015 do 01.09.2017

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.