Raport z etapów pracy projektowej

Raport z etapów pracy projektowej 31.08.2017

Prezentujemy raport z etapów pracy w projekcie „Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Założeniem projektu było zwiększenie poziomu integracji społecznej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Został on osiągnięty poprzez wypełnienie szeregu działań założonych we wniosku projektowym. Rezultatami pracy intelektualnej są: internetowa platforma edukacyjna „Integracja przez Inspiracje” działająca w 4 językach [polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim]. Raport z badań pt. Uwarunkowania skutecznego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, który jest raportem porównawczym, opisującym sytuację młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w krajach partnerów projektu. Raport dostępny jest w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim. Końcowym efektem projektu, a także kolejnym rezultatem pracy intelektualnej jest e book . "Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym", który stanowi podręcznik metod do pracy z młodymi ludźmi. Do wypełnienia każdego z rezultatów pracy intelektualnej potrzebny był szereg działań. I ETAP Pierwszym etapem działań projektowych było powstanie internetowej platformy edukacyjnej www.integracjaprzezinspiracje.pl. Platforma to internetowe narzędzie edukacyjne skierowane nie tylko do bezpośrednich uczestników projektu ale także do wszystkich zainteresowanych jego tematyką. Platforma stanowiła w czasie trwania projektu bazę informacyjną dla uczestników projektu a także wszystkich tych, którzy byli zainteresowani metodami edukacji pozaformalnej. Platforma została przetłumaczona na 3 języki – angielski, hiszpański i niemiecki. Jest ona produktem trwałym, działa pomimo zakończenia projektu. Zamieszczane na niej są informacje dotyczące edukacji pozaformalnej oraz działań prowadzonych przez Fundację w zakresie przeciwdziałania wykluczenia młodzieży. Dzięki powstaniu platformy mogliśmy oprócz informacji o projekcie zamieścić ogłoszenie o rekrutacji do projektu – poszukiwań osób zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie wspierania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poznaniem filozofii, narzędzi wykorzystywanych w edukacji pozaformalnej. Osoby, które zgłosiły się do projektu uczestniczyły w: • bezpłatnych szkoleniach z zakresu stosowania metod edukacji pozaformalnej • bezpłatnych wizytach studyjnych w Hiszpanii i Niemczech. W trakcie tego etapu odbyły sie dwa spotkania międzynarodowe partnerów projektu, oba miały miejsce w Polsce, we Wrocławiu w siedzibie lidera projektu Fundacji In Posterum. Omówiono na nich wszelkie organizacyjne sprawy związane z projektem, organizację badań fokusowych oraz zagadnienia ważne do ujęcia w raporcie z badań, który każda z organizacji, po zakończonych badaniach fokusowych winna napisać, jako wkład metodologiczny do całościowego raportu badawczego. Otworzyliśmy również konto projektu na portalu społecznościowym facebook, by zintensyfikować działania informacyjne projektu. II ETAP Końcowym rezultatem pracy intelektualnej II etapu działań projektu było powstanie raportu z badań fokusowych pt. „Uwarunkowania skutecznego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.” Raport ten jest odpowiedzią na realne potrzeby grupy docelowej, jaką w projekcie są pracownicy socjalni, asystenci, rodziny, kuratorzy, wychowawcy w Ośrodkach Wychowawczych, oraz wszyscy ci, którzy pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, a przede wszystkim właśnie młodzieży. Dlatego też w tym etapie przeprowadzono badania metodą FGI (Focus Group Interviev). Stworzyliśmy scenariusze badania dla profesjonalistów, oraz dla młodzieży. Po zaakceptowaniu przez partnerów zakresu tematycznego rozesłano scenariusze, jako obowiązujące wszystkich partnerów. Badania fokusowe skierowano zarówno do pracowników instytucji, organizacji pomocowych, jak i do młodzieży, która z tej pomocy korzysta. Uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z pracą z młodzieżą, zwrócili uwagę na problemy, trudności, porażki, a przede wszystkim inspirowali nas i siebie nawzajem dotychczasowymi sukcesami. Nie zabrakło także pomysłów otwierających drogę pozaformalnym metodom edukacji. Młodzież podzieliła się z nami swoimi odczuciami co do osób dorosłych, a także przedstawiła nam swoje potrzeby w kontakcie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami. Badania prowadzone metodą FGI miały miejsce w każdym z krajów partnerskich. Po zakończonych badaniach każdy z partnerów pisał krótki raport z badań, w którym zawarł istotne informacje dotyczące tematu. Na podstawie informacji uzyskanych z raportów przesłanych przez partnerów powstał raport „Uwarunkowania skutecznego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Stanowił on bazę informacyjną pomocną do stworzenia programu szkoleń dla pracowinków instytucji i organizacji pomocowych zaangażowanych w pracę z młodymi ludźmi. W trakcie tego etapu zakończyliśmy rekrutację uczestników projektu – zwerbowaliśmy 12 osób: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych z całego kraju. Podobną rekrutację przeprowadzali nasi partnerzy projektowi w Hiszpanii i Niemczech. Odbyło się również III międzynarodowe spotkanie partnerów w Szwerinie [30 – 31.05.2016], w którym uczestniczyli eksperci pracy metodami edukacji pozaformalnej. Ich zadaniem na najbliższe miesiące było tworzenie narzędzi pracy dla specjalistów, które zostaną wykorzystane w pracy z młodymi ludźmi. III ETAP Ostatni etap działań projektowych był złożony z szeregu połączonych ze sobą działań, których końcowym efektem było powstanie podręcznika do pracy metodami edukacji pozaformalnej. Po zakończonej rekrutacji do projektu 30 września rozpoczęliśmy szkolenia dla 12 uczestników projektu . Celem szkolenia było poznanie metod edukacji pozaformalnej, które pozwolą na skuteczną pracę z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Szkolenie podzielone zostało na 3 moduły tematyczne, trwało 40 godzin: I MODUŁ - Wprowadzenie do pracy z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej II MODUŁ - Planowanie działań z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej III MODUŁ - Utrwalenie pozaformalnych metod animowania młodzieży, przełożenie planów na realne działania Po zakończeniu szkoleń (które również, w podobnej formie odbywały się w Hiszpanii i Niemczech) uczestnicy mieli za zadanie testować metody edukacji pozaformalnej utrwalone na szkoleniach w codziennej pracy. Czas testowania metod trwał 8 miesięcy. Testowanie polegało na wprowadzeniu metod do codziennej pracy, a także stworzeniu własnych, małych projektów działań, które w swoim założeniu odnosiły się do edukacji pozaformalnej i były prowadzone razem z młodzieżą i dla młodzieży. Po szkoleniach w Polsce powstało 5 mini projektów dotyczących nauki przez sport, wsparcia dzieci w świetlicy środowiskowej, mini kabaret, a także klubik dla chłopców zamieszkałych wraz ze swoimi rodzicami w Ośrodku Wsparcia. Partnerzy niemieccy i hiszpańscy wykonali podobną pracę. W trakcie etapu testowania miało miejsce 6 wizyt studyjnych, w trakcie których ich uczestnicy mogli obserwować pracę zagranicznych współpracowników i przy okazji poznawać nowe metody, inne podejście do młodego podopiecznego. Kalendarz wizyt studyjnych • Partnerzy z Niemiec przyjechali do Santander, Hiszpania w terminie 16 – 21.11.2016 • Partnerzy z Polski przyjechali do Santander, Hiszpania w terminie 28.11 – 3.12.2016 • Partnerzy z Hiszpanii przyjechali do Wrocławia, Polska w terminie 11 – 15.12.2016 • Partnerzy z Hiszpanii i Polski przyjechali do Szwerinu, Niemcy w terminie 23 – 27.01.2017 • Partnerzy z Niemiec przyjechali do Wrocławia, Polska w terminie 26.02 – 03.03.2017 Każda z wizyt studyjnych trwała 5 dni. Poznawaliśmy, oprócz sposobu pracy, systemy pomocy w krajach, które odwiedzaliśmy. W Polsce wizyty głównie odbywały się w instytucjach publicznych, w Niemczech i Hiszpanii – w fundacjach i stowarzyszeniach pracujących na rzecz młodzieży. Po 8 miesiącach testowania narzędzi każdy z uczestników dokonał ewaluacji – dowiedzieliśmy się dzięki niej jakie działania sprawdzają się w pracy z młodymi ludżmi, a jakie nie. Te informacje wraz z metodami pracy i gotowymi scenariuszami zajęć zamieściliśmy w e booku. E book pt.. "Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym" to podręcznik do pracy dla profesjonalistów, pracowników chcących spróbować innowacji. Składa się on przede wszystkim z 10 gotowych scenariuszy zajęć, a także z opisanych metod/narzędzi do pracy z młodymi ludźmi, które mogą być stosowane wymiennie w scenariuszach lub stanowić podstawę do opracowania własnego planu pracy. Końcowym działaniem projektu była konferencja pt. „Pozaformalne metody edukacji w systemie pomocy społecznej” podsumowująca projekt „Integracja przez Inspiracje”. Gościliśmy na niej pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów, dyektorów ośrodków pomocy społecznej z regionu Dolnego Śląska. Miała ona charakter interaktywny – oprócz informacji o przeprowadzonych w projekcie działaniach (badania fokusowe, raport z badań, szkolenia, wizyty studyjne i stworzenie podręcznika metod ) wprowadziliśmy uczestników w świat metod edukacji pozaformalnej. Mogli praktycznie „dotknąć” pracy projektowej poprzez udział w kilku ćwiczeniach zaczerpniętych z metod edukacji pozaformalnej. Podobne konferencje miały miejsce w krajach partnerskich. W trakcie III etapu pracy miały także miejsce kolejne międzynarodowe spotkania partnerów. We wrześniu 2016 roku i w kwietniu 2017 gościliśmy w Santander, u naszych hiszpańskich partnerów. Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się w Szwerinie, w Niemczech na poczatku lipca 2017 roku. Podziękowalismy sobie wspólnie za spędzony czas i pracę, która przyniosła bardzo dobre owoce i była niezwykle efektywna. Wykonaliśmy dużo pracy, jednak nie obyło się bez problemów. Platforma internetowa „Integracja przez Inspiracje” miała z założenia być narzędziem edukacyjnym skierowanym nie tylko do bezpośrednich uczestników projektu ale także do wszystkich zainteresowanych jego tematyką. Atutem jej była interaktywność oparta na założeniu angażowania użytkowników w proces tworzenia jej treści oraz kreowania interakcji między nimi. Z tego też powodu udostępniono forum, na którym uczestnicy portalu mieli komentować artykuły, dodawać swoje propozycje tematów, załączać zdjęcia, artykuły i prezentacje. Tak się jednak nie stało. Platforma internetowa istnieje – na bieżąco informujemy w niej o działaniach, które podejmujemy. Na stronie załączony jest raport z badań oraz podręcznik metod, a także wiele informacji na temat edukacji pozaformalnej. Jest narzędziem wykorzystywanym biernie przez użytkowników. Mamy nadzieję, że pomimo braku aktywności ze strony odbiorców jest ona użyteczna i spełnia swoje informacyjne działanie. Program ERASMUS+ promuje integracje, porozumienie międzykulturowe, wzmocnienie swoich umiejętności zawodowych i językowych. Poznaliśmy kulturę pracy panująca w innych krajach, komunikowaliśmy się miedzy sobą w jednym języku, języku angielskim i porozumienie miedzy nami było możliwe, choć często pojawiały się drobne nieporozumienia językowe. Zwiedziliśmy piękne zakątki Europy – każdy z partnerów starał się przybliżyć kulturę swojego kraju. O efektywności pracy w projekcie „Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” świadczą nie tylko rezultaty pracy intelektualnej, z którymi każdy może się zapoznać, ale przede wszystkim podejście ludzi, którzy zetknąwszy się z ideą edukacji pozaformalnej, działaniem projektowym wzbogacili swój warsztat zawodowy i otworzyli się na innowacje. Otwarcie horyzontów pracowników instytucji pomocowych na nowości, możliwość spojrzenia z innej strony na zastane zjawiska to największy sukces, ponieważ poszukiwanie drogi dotarcia do młodych umysłów jest zadaniem trudnym, wymagającym świeżego, wieloaspektowego spojrzenia na rzeczywistość, a nie podążanie drogą rutyny. Mamy nadzieję, że właśnie tego nauczyliśmy naszych uczestników.

Zdjęcia dostępne pod adresem https://photos.app.goo.gl/JRvK3b5Q5iCkSNJY2

Please publish modules in offcanvas position.